عصر یخی

از بهشت نادانی رانده شدم.... از درد دانایی سرگردان...

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 93
3 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
10 پست